ifremi Unuttum
Maden 襤yerlerinde 襤 Sal覺覺 ve G羹venlii Y繹netmeliinde Deiiklik Yap覺lmas覺 Hakk覺nda Y繹netmelik,Afyon Muhasebeciler Odas覺 - ,
Maden 襤yerlerinde 襤 Sal覺覺 ve G羹venlii Y繹netmeliinde Deiiklik Yap覺lmas覺 Hakk覺nda Y繹netmelik -


24 Mart 2016 Tarihli Resmi Gazete

Say覺: 29663

al覺ma ve Sosyal G羹venlik Bakanl覺覺ndan:

MADDE 1  19/9/2013 tarihli ve 28770 say覺l覺 Resm簾 Gazetede yay覺mlanan Maden 襤yerlerinde 襤 Sal覺覺 ve G羹venlii Y繹netmeliinin 5 inci maddesinin birinci f覺kras覺n覺n (a) bendinin (5) numaral覺 alt bendinde yer alan y覺lda en az bir defa ibaresi en ge癟 6 ayda bir eklinde deitirilmitir.

MADDE 2  Ayn覺 Y繹netmeliin ek 1 inci maddesinin birinci f覺kras覺n覺n (a) bendinde yer alan veya dolum ibareleri ile (癟) bendi y羹r羹rl羹kten kald覺r覺lm覺 ve (d) bendi aa覺daki ekilde deitirilmitir.

d) 襤veren, (a) bendinde belirtilen istasyonlarda bulunacak donan覺m say覺s覺 ve ekipman覺n覺, acil durumlarda o istasyondan yararlanmas覺 beklenen 癟al覺an say覺s覺n覺n en az %10 fazlas覺 olacak ekilde belirler.

MADDE 3  Ayn覺 Y繹netmelie aa覺daki ge癟ici madde eklenmitir.

Personel takip sistemi ve hayat hatt覺 ge癟i h羹k羹mleri

GE襤C襤 MADDE 3  (1) Ek-1in 1.1.6 nc覺 bendinde d羹zenlenen personel takip ve izleme sistemi ile Ek-3羹n 18 inci bendinde d羹zenlenen hayat hatt覺, 1/1/2017 tarihinde y羹r羹rl羹e girer.

MADDE 4  Ayn覺 Y繹netmeliin Ek-1inin 6.1 inci bendinde yer alan ateleyicilerin ibaresi ateleyici malzemelerin olarak ve ayn覺 bentte yer alan bu konuda yetkili ve ehil kiiler ibaresi ateleyiciler olarak deitirilmitir.

MADDE 5  Ayn覺 Y繹netmeliin Ek-1inin 6.2 nci bendi aa覺daki ekilde deitirilmitir.

6.2. 襤letmelerin yap覺s覺na uygun nitelikte patlay覺c覺 maddeler ve kaps羹ller kullan覺l覺r. Patlay覺c覺 maddeleri ateleyicilerden bakas覺n覺n almas覺na ve atelemesine izin verilmez.

MADDE 6  Ayn覺 Y繹netmeliin Ek-3羹n羹n 3.8 inci bendi aa覺daki ekilde deitirilmitir.

3.8. Bayukar覺larda insan ve malzeme ile cevher ve pasa yollar覺 birbirinden ayr覺l覺r ve aynada ilerleme yap覺l覺rken kapak uygulan覺r.

MADDE 7  Ayn覺 Y繹netmeliin Ek-3羹n羹n 18.2 nci bendinin sonuna aa覺daki c羹mle eklenmitir.

S覺覺nma odas覺 bulunan yeralt覺 maden iyerlerinde s羹rekli hayat hatt覺, acil durum plan覺na uygun ekilde 癟al覺anlar覺n s覺覺nma odas覺 veya yery羹z羹ne en k覺sa ve h覺zl覺 s羹rede ulamas覺n覺 salayacak ekilde yerletirilir.

MADDE 8  Ayn覺 Y繹netmeliin Ek-3羹n羹n 18.4 羹nc羹 bendi aa覺daki ekilde deitirilmitir.

18.4. Hayat hatt覺 sehim yapmayacak ekilde 癟al覺anlar覺n ka癟覺 h覺z覺n覺 engellemeyecek ve rahatl覺kla elle takip edebilecekleri y羹kseklii salayacak uygun aral覺klarda balant覺larla tavana ya da yan duvara monte edilir. Kullan覺lan ekipmanlar ve galeri kesitinin daralmas覺 gibi zorunlu hallerde hatt覺n kesilmemesi i癟in ge癟ici ve lokal b繹lgelerde y羹kseklikte deiiklik yap覺labilir. Bu zorunlu haller, sal覺k ve g羹venlik dok羹man覺nda gerek癟eleri ile belirtilir.

MADDE 9  Ayn覺 Y繹netmeliin Ek-3羹n羹n 18.6 nc覺 bendinde belirtilen ekil-2 aa覺daki ekilde deitirilmitir.

maden-isyerlerinde-is-resim

ekil-2: Hayat hatt覺n覺n sembolik g繹r羹n羹m羹

MADDE 10  Ayn覺 Y繹netmeliin Ek-3羹n羹n 18.9 uncu bendinde yer alan veya dolum ibaresi y羹r羹rl羹kten kald覺r覺lm覺 ve Ek-3e aa覺daki bentler eklenmitir.

18.10. S覺覺nma odas覺 bulunan yeralt覺 maden iyerlerinde hayat hatt覺n覺n s覺覺nma odalar覺n覺n veya yery羹z羹ne 癟覺k覺覺n bulunduu g羹zerg璽hta yer almas覺 esast覺r. S覺覺nma odalar覺n覺n bulunduu yerler 50 mm x 200 mm 繹l癟羹lerinde ve en az 2,5 metre boyunca devam eden yanmaz ve dayan覺kl覺 spiral bukle ile g繹sterilir.

K繹m羹r ve t羹revleri hari癟 olmak 羹zere yeralt覺 maden iyerlerinde, acil durumlarda kullan覺lmak amac覺yla s覺覺nma odalar覺 kurulur. S覺覺nma odalar覺n覺n teknik 繹zelliklerine dair usul ve esaslar Bakanl覺k癟a alt覺 ay i癟erisinde 癟覺kar覺lacak teblile belirlenir. Ancak hen羹z haz覺rl覺k aamas覺nda olan ve 羹retim aamas覺na ge癟memi yer alt覺 maden iyerleri, s覺覺nma odalar覺n覺 羹retim aamas覺na ge癟tiklerinde kurar.

MADDE 11  Bu Y繹netmeliin;

a) 3 羹nc羹 maddesi 1/1/2016 tarihinden ge癟erli olmak 羹zere,

b) Dier maddeleri ise yay覺m覺 tarihinde,

y羹r羹rl羹e girer.

MADDE 12  Bu Y繹netmelik h羹k羹mlerini al覺ma ve Sosyal G羹venlik Bakan覺 y羹r羹t羹r.

Y繹netmeliin Yay覺mland覺覺 Resm簾 Gazetenin
TarihiSay覺s覺
19/9/201328770
Y繹netmelikte Deiiklik Yapan Y繹netmeliklerin Yay覺mland覺覺 Resm簾 Gazetenin
TarihiSay覺s覺
1-24/9/201429129
2-10/3/201529291
© 2017 T羹m Haklar覺 AFSMMMO'ya aittir.
Tasarim : www.tasarimedya.com