ifremi Unuttum
E-TEBL襤GAT BAVURULARINDA BAIMLI ALIAN ( B襤R 襤VERENE H襤ZMET AKD襤 襤LE BALI OLARAK ALIAN) MESLEK MENSUPLARININ SORUMLULUU ,Afyon Muhasebeciler Odas覺 - ,
E-TEBL襤GAT BAVURULARINDA BAIMLI ALIAN ( B襤R 襤VERENE H襤ZMET AKD襤 襤LE BALI OLARAK ALIAN) MESLEK MENSUPLARININ SORUMLULUU -
Deerli Meslektalar覺m, Sizlere bilgilendirmek amac覺yla haz覺rlanan 癟al覺may覺 g繹r羹lerinize sunuyoruz. Katk覺 getirmesi dilei ile,
E-Tebligat sisteminde ama癟, vergi dairelerince vergi kanunlar覺 uyar覺nca teblii gereken evrak覺n, elektronik tebligat sistemi ile muhataplar覺n elektronik adreslerine tebli edilmesidir. Bu nedenledir ki, elektronik tebligat dilek癟elerinde istenen, muhataplara ait bilgilendirme tercihleri olan k覺sa mesaj ve e-posta adresleri bilgileridir. Ba覺ml覺 olarak 癟al覺an meslek mensuplar覺, 癟eitli nedenlerle muhataplar yerine kendi elektronik adreslerini (SMS-E-mail) bavurulara eklemeleri halinde gelecekte yaanmas覺 muhtemel aa覺da belirtilen sorunlarla kar覺laabilirler. 
1-Ge癟erli hukuki bir vek璽letnameye sahip olmadan, kendi elektronik adreslerini yazmalar覺 halinde doabilecek bir hukuki ilemden, Bor癟lar Kanununun Temsilin H羹km羹 bal覺kl覺 40.maddesine g繹re sorumlu tutulabilirler. Bor癟lar Kanunu-Temsilin H羹km羹- Madde 40: Yetkili bir temsilci taraf覺ndan bir bakas覺 ad覺na ve hesab覺na yap覺lan hukuki ilemin sonu癟lar覺, dorudan doruya temsil olan覺 balar. Temsilci, hukuki ilemi yaparken bu s覺fat覺n覺 bildirmezse, hukuki ilemin sonu癟lar覺 kendisine ait olur. 
2-Ge癟erli hukuki bir vek璽letnameye sahip olunmas覺na ramen, meslekta覺n kendi elektronik adresine gelen bir tebligat覺 unutma, yan覺lma, fark覺nda olmama, ii b覺rakma, m羹kellefin ortadan kaybolmas覺, ihtilaf vb. sebeplerle muhatab覺na iletmemesi veya iletememesi durumunda, a) Bor癟lar Kanununun Haks覺z Fiilden Doan Bor癟 襤likisi A)Sorumluluk bal覺kl覺 49.maddesine g繹re m羹kellefler taraf覺ndan dava edilebilir. Bor癟lar Kanunu- Haks覺z Fiillerden Doan Bor癟 襤likisi-Sorumluluk-Madde:49 : Kusurlu ve hukuka ayk覺r覺 bir fiille bakas覺na zarar veren, bu zarar覺 gidermekle y羹k羹ml羹d羹r. Zarar verici fiili yasaklayan bir hukuk kural覺 bulunmasa bile, ahlaka ayk覺r覺 bir fille bakas覺na kasten zarar veren de bu zarar覺 gidermekle y羹k羹ml羹d羹r. b) Vergi kanunlar覺 gerei 羹zerine vergi borcu d羹en ger癟ek veya t羹zel kii vergi m羹kellefi olduundan, meslek mensubunun ahsi elektronik adresine gelen tebligat hakk覺nda, meslek mensubunun kendisini bilgilendirmemesi nedeniyle zarara urad覺覺n覺 iddia eden m羹kellef, urad覺覺 zarar覺 Bor癟lar Kanunun 50,51 ve dier maddelerine g繹re meslek mensubuna r羹cu edebilir. c) E-Tebligat bavuru formuna, meslek mensubunun kendi ahsi elektronik adresini yazd覺覺n覺 ve buraya gelen bildirim hakk覺nda kendisinin haberdar edilmediini iddia eden ve bu konuda olas覺 bir zarara urayan m羹kellef, meslek mensubu hakk覺nda 3568 say覺l覺 yasan覺n 47.maddesine dayanarak T羹rk Ceza Kanununun 257.maddesine g繹re g繹revi ihmal ve/veya g繹revi k繹t羹ye kullanma iddias覺yla dava a癟abilir.
 T羹rk Ceza Kanunun 257.maddesinde 
1-) Kanunda ayr覺ca su癟 olarak tan覺mlanan haller d覺覺nda, g繹revinin gereklerine ayk覺r覺 hareket etmek suretiyle, kiilerin maduriyetine veya kamunun zarar覺na neden olan ya da kiilere haks覺z bir menfaat salayan kamu g繹revlisi, alt覺 aydan iki y覺la kadar hapis cezas覺 ile cezaland覺r覺l覺r. 
2-) Kanunda ayr覺ca su癟 olarak tan覺mlanan haller d覺覺nda, g繹revinin gereklerini yapmakta ihmal veya gecikme g繹stererek, kiilerin maduriyetine veya kamunun zarar覺na neden olan ya da kiilere haks覺z bir menfaat salayan kamu g繹revlisi, 羹癟 aydan bir y覺la kadar hapis cezas覺 ile cezaland覺r覺l覺r. Maddenin 1. f覺kras覺 hareket etmek suretiyle ifadesi ile bir hareketi, bir eyi yapmay覺 tarif ettiinden fiili bir su癟u d羹zenlemektedir. Kamu g繹revlilerini g繹revlerinin gereklerine ayk覺r覺 hareketleri ile iledikleri g繹revi k繹t羹ye kullanma su癟lar覺ndan cezaland覺rmay覺 d羹zenlemektedir. 257. maddenin 2. f覺kras覺 ise ihmali davran覺la ilenen g繹revi k繹t羹ye kullanma su癟lar覺n覺 cezaland覺rmaktad覺r. Burada meslek sahipleri yapt覺klar覺 deil yapmad覺klar覺 veya geciktirdikleri mesleki g繹revleri ile kamuya veya kiilere verdikleri zararlardan 繹t羹r羹 cezaland覺r覺lmaktad覺rlar. 213 say覺l覺 Vergi Usul Kanununun 107/A maddesi gereince, elektronik imzal覺 tebli evrak覺, muhatab覺n elektronik ortamdaki adresine ulat覺覺 tarihi izleyen beinci g羹n羹n sonunda tebli edilmi say覺lacakt覺r. Meslek mensubunun kendi elektronik adresine gelen bilgilendirme mesaj覺n覺 herhangi bir sebeple m羹kellefe s羹resinde bildirememesi sonucu, m羹kellef, oluacak hak kayb覺ndan dolay覺 zarar g繹rm羹se meslek mensubunun T羹rk Ceza Kanununun 257. Maddesinin 2. F覺kras覺na g繹re cezaland覺r覺lmas覺n覺 talep edebilir. Ba覺ml覺 veya serbest olarak 癟al覺an t羹m meslek mensuplar覺n覺n dikkat etmesi gereken yukar覺da belirtilen sorumluluklar d覺覺nda ba覺ml覺 olarak 癟al覺an meslek mensuplar覺 aa覺daki hususlara da ayr覺ca dikkat etmelidir. T羹rk Ticaret Kanunun h羹k羹mlerine g繹re (irketlerde S覺n覺rl覺 Yetkiye 襤likin 襤癟 Y繹nerge Uygulamas覺 TTK madde 367-371- 629 ) yetkilendirilmi iseniz ve/veya 繹ng繹r羹len niteliklere haiz bir kanuni vekaletnameniz varsa E-Tebligat bavurusunun meslek mensubu taraf覺ndan yap覺lmas覺 ve bilgilendirme tercihlerinde t羹zel kiiliin kontrol羹nde olan e-mail ve sms bilgilerinin girilmesi halinde bir sorunla kar覺lamaman覺z gerekir. e-mail ve sms bilgisinden kastedilen, firmalar taraf覺ndan 癟al覺anlara verilen t羹zel kiiliin kontrol羹nde olan ve kiinin irketten ayr覺lmas覺 durumunda da t羹zel kiiliin kontrol羹nde kalan t羹zel kiilie ait telefon gsm hatlar覺 ve t羹zel kii unvan覺 uzant覺l覺 mail adresleridir. Ancak, y繹nerge ve vekaletname kapsam覺ndaki yetki ve sorumluluunuz alt覺ndaki y羹k羹ml羹l羹klerinizi yerine getirmeniz gerektii tabidir. Yukar覺da say覺lan nedenlerden dolay覺, a) E-Tebligat bavuru formalar覺nda meslek mensubunun deil, m羹kellefin elektronik bilgilendirme adreslerinin yaz覺lmas覺, b) Kendi ahsi elektronik bilgilendirme adreslerini yazan meslektalar覺n da g羹ncelleme yaparak sisteme m羹kellefin bilgilerini girmeleri, Sistemin amac覺na uygun 癟al覺mas覺n覺 ve meslektalar覺n olas覺 bir sorumluluktan kurtulmalar覺n覺 salayacakt覺r.
© 2017 T羹m Haklar覺 AFSMMMO'ya aittir.
Tasarim : www.tasarimedya.com