ifremi Unuttum
2017 Torba Tasar覺 Kabul Edildi. Yeni Tevikler Geliyor !,Afyon Muhasebeciler Odas覺 - ,
2017 Torba Tasar覺 Kabul Edildi. Yeni Tevikler Geliyor ! -

襤letmeler, yat覺r覺mc覺lar ve ihracat癟覺lara vergisel tevikler getiren ve bor癟 yap覺land覺rmas覺nda s羹reyi ka癟覺ranlara yeni imkanlar getiren torba tasar覺, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

letmeler, yat覺r覺mc覺lar ve ihracat癟覺lara vergisel tevikler getiren, memurlar覺n emekli ikramiyesine y繹nelik d羹zenleme yapan, bor癟 yap覺land覺rmas覺nda s羹reyi ka癟覺ranlara yeni imkanlar salayan Emekli Sand覺覺 Kanunu ile Baz覺 Kanun ve Kanun H羹km羹nde Kararnamelerde Deiiklik Yap覺lmas覺na Dair Kanun Tasar覺s覺, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

Kanunla, emekli ikramiyesine esas hizmet s羹resinin hesab覺ndaki 30 y覺ll覺k 羹st s覺n覺r覺n Anayasa Mahkemesince iptali 羹zerine ortaya 癟覺kan sorunun giderilmesi amac覺yla d羹zenleme yap覺l覺yor.

D羹zenlemenin y羹r羹rl羹e girdii tarihten 繹nce 30 seneden fazla emekli ikramiyesine m羹stahak hizmet s羹releri bulunmas覺na ramen 30 tam hizmet y覺l覺 羹zerinden emekli ikramiyesi 繹denenlere, 30 y覺l覺 aan her tam hizmet y覺l覺 i癟in 50 liradan aa覺 olmamak 羹zere, g繹revlerinden ayr覺ld覺klar覺 tarihteki emekli keseneine esas ayl覺k unsurlar覺 羹zerinden ayl覺klar覺n覺n balang覺癟 tarihindeki katsay覺lar ve emekli ikramiyesi 繹denmesine esas h羹k羹mler dikkate al覺narak tahakkuk ettirilecek emekli ikramiyesinin, kendilerinin veya hak sahiplerinin yasan覺n y羹r羹rl羹e girdii tarihi takip eden bir y覺l i癟inde bavuruda bulunmalar覺 art覺yla 7 bin 500 liraya kadar olan k覺sm覺 bavuru tarihinden itibaren 羹癟 ay i癟inde, varsa kalan k覺sm覺 ise ilk 繹deme tarihinden itibaren hesaplanacak kanuni faiziyle takip eden y覺l覺n ayn覺 ay覺 i癟inde 繹denecek.

D羹zenlemenin y羹r羹rl羹e girdii tarihten 繹nce bavuru yap覺p dava a癟mam覺 olanlar覺n m羹racaatlar覺, yasan覺n y羹r羹rl羹e girdii tarihte yap覺lm覺 say覺lacak. denecek toplam ikramiye tutar覺 hi癟bir ekilde 100 liran覺n alt覺nda olamayacak.

G繹r羹lmekte olan davalarda ayr覺ca bir bavuru art覺 aranmaks覺z覺n, d羹zenlemenin y羹r羹rl羹e girdii tarihten itibaren 羹癟 ay i癟inde dava 繹ncesi yap覺lan idari bavuru tarihinden itibaren ileyecek kanuni faiziyle hesaplanacak tutar, yeni hesaplamaya g繹re 繹denecek. Mahkemelerce, d羹zenlemenin y羹r羹rl羹e girdii tarihten 繹nce a癟覺lm覺 davalarda, davan覺n konusuz kalmas覺 sebebiyle karar verilmesine yer olmad覺覺na karar verilecek.

Yarg覺lama giderleri idare 羹zerinde b覺rak覺lacak ve vekalet 羹cretinin d繹rtte birine h羹kmedilecek. Ayr覺ca, ilk derece mahkemelerince verilen kararlar hakk覺nda Sosyal G羹venlik Kurumunca kanun yollar覺na bavurulmayacak ve d羹zenlemenin y羹r羹rl羹e girdii tarihten 繹nce yap覺lan itiraz veya temyiz bavurular覺ndan vazge癟ilmi say覺lacak.

D繹viz kazand覺r覺c覺 faaliyetler kapsam覺nda, kamu kurum ve kurulular覺nca yapt覺r覺lan yolcu ta覺ma ileri ile uluslararas覺 ta覺mac覺l覺k ileri, har癟 ve damga vergisi istisnas覺 kapsam覺na al覺nacak.

Yolcu ta覺mac覺l覺覺 da bu kapsama dahil edilecek.

Para Politikas覺 Kurulu y覺lda en az 8 kez toplanacak

Balama k羹t羹羹ne kaydedilen gemi, deniz ve i癟 su ara癟lar覺n覺n y覺ll覺k vize har癟lar覺 kald覺r覺lacak.

Ayda en az bir kez toplanan Merkez Bankas覺 Para Politikas覺 Kurulu, y覺lda en az 8 kez toplanacak. Para Politikas覺 Kurulu toplant覺lar覺, bakan覺n 癟ar覺s覺 羹zerine yap覺lacak.

Sosyal Hizmetler Kanunu na eklenen maddeyle ger癟ee uygun olmayan belge ve sal覺k kurumu raporu kullan覺m覺 nedeniyle yap覺lan 繹demeler hari癟 olmak 羹zere, d羹zenlemenin uygulamaya girdii tarihe kadar hane i癟inde kii ba覺na d羹en gelir net asgari 羹cretin 羹癟te ikisini ge癟tii halde evde bak覺m yard覺mlar覺ndan faydalananlara fazla ve yersiz 繹denen ve geri al覺nmas覺 gereken tutarlar ile bunlardan doan faiz silinecek.

D羹zenlemenin y羹r羹rl羹e girdii tarihten 繹nce bu kapsamda tahsil edilmi olan tutar bak覺m覺ndan ilgili kiiler lehine alacak hakk覺 domayacak ve yap覺lm覺 tahsilatlar iade edilmeyecek.

Yaz覺l覺mda ve gayrimaddi haklar覺n sat覺n al覺nmas覺nda, kiralanmas覺nda Katma Deer Vergisi (KDV) istisnas覺 getirecek.

Belediyeler ve 襤l zel 襤darelerinin ta覺nmaz sat覺lar覺, teslimleri, katma deer vergisine tabi tutulmayacak. Belediyeler ve 襤l zel 襤darelerin ta覺nmazlar覺 satmalar覺ndaki "2 y覺l ellerinde tutma" art覺 kald覺r覺lacak.

Katma Deer Vergisi Kanunu na eklenen ge癟ici maddelerle belediyeler ve 襤l zel 襤dareleri taraf覺ndan iktisadi iletme oluturmaks覺z覺n yap覺lan ta覺nmaz teslimlerinde KDV aranmayacak. Bu nedenle ge癟mie d繹n羹k herhangi bir tarhiyat yap覺lmayacak, daha 繹nce yap覺lm覺 olan tarhiyatlardan varsa a癟覺lm覺 davalar feragatla vazge癟ilecek, tahakkuk eden tutarlar terkin edilecek, tahsil edilen tutarlar ret ve iade edilmeyecek.

50 milyon lira ve 羹zerindeki sabit yat覺r覺m tutar覺 olanlara, y覺l覺n 6 ayl覺k dilimlerinde y羹klenilen KDV, 6 ay覺 takip eden bir y覺l i癟inde, daha d羹羹k sabit yat覺r覺m tutar覺 olanlar覺n y覺l i癟inde y羹klenilen ancak indirilemeyen KDV ise ertesi y覺l iade edilecek. Bu kapsamda yap覺lacak ilemlerle ilgili usul ve esaslar Maliye Bakanl覺覺nca belirlenecek.

Maden Kanunu 癟er癟evesinde devam eden s繹zlemelere yans覺t覺labilen maliyet art覺lar覺n覺n, Maden Kanunu kapsam覺nda yeni yap覺lacak r繹d繹vans s繹zlemelerine de yans覺t覺lmas覺 salan覺yor, maliyet art覺lar覺n覺n fiyat fark覺 olarak 繹denmesi 繹ng繹r羹l羹yor.

M羹lkiyetin kamuya ge癟irilmesi kararlar覺

Kara, deniz ve hava ula覺m ara癟lar覺 hakk覺nda verilen el konularak m羹lkiyetin kamuya ge癟irilmesi kararlar覺n覺n uygulanmas覺nda, el koyma ilemi bu ara癟lar覺n kay覺tl覺 bulunduu sicile erh verilerek de olabilecek. erhten sonra kamuya ge癟me ilemlerine devam edilecek.

Kara ula覺m ara癟lar覺yla ilgili olarak, d羹zenlemenin y羹r羹rl羹e girdii ay覺 takip eden 6. ay覺n sonuna kadar ilgili g羹mr羹k idaresine bavurulmas覺 ve ta覺t覺n ilk iktisab覺nda 繹denen TV nin y羹zde 25 ine tekab羹l eden tutar覺n 1 ay i癟inde 繹denmesi halinde, el konularak m羹lkiyetin kamuya ge癟irilmesi karar覺 kald覺r覺lacak. El konulan ara癟, sahibine iade edilecek.

Serbest dola覺ma giri rejimine tabi tutularak ilk iktisab覺 ger癟eklemi kara ula覺m ara癟lar覺yla ilgili olarak, el konularak m羹lkiyetin kamuya ge癟irilmesi karar覺 verilmesi gereken fiilin g羹mr羹k idaresince tespit edilmesinden 繹nce ve belirtilen s羹re i癟inde kendiliinden bildirilmesi durumunda, bu oran y羹zde 15 olarak uygulanacak.

Gemi ve yatlara y繹nelik istisnalar

T羹rk Uluslararas覺 Gemi Sicili ne kay覺tl覺 gemi ve yatlara y繹nelik istisna uygulamalar覺 yeniden d羹zenleniyor.

Gemi kira ve zaman 癟arteri de T羹rk Uluslararas覺 Gemi Siciline kaydedilecek gemilere ve yatlara ilikin al覺m, sat覺m, ipotek, tescil, kredi, t羹m navlun s繹zlemeleri gibi damga vergisi ve har癟lardan muaf olacak. Bu ilemler nedeniyle al覺nacak paralar banka ve sigorta muameleleri vergisine ve fonlara tabi tutulmayacak.

Kapsama giren gemi ve yatlar覺n T羹rk Uluslararas覺 Gemi Sicili nden terkin edilerek yerli veya yabanc覺 bir baka sicile ge癟ii veya ihrac覺 ya da hurdaya ayr覺lmak i癟in sat覺覺nda da kazan癟 istisnas覺 uygulanacak.

Ancak T羹rk Uluslararas覺 Gemi Sicili ne kaydedilen gemilerin, bu sicilden terkin edilerek baka bir sicile devri veya ihrac覺 ya da hurdaya ayr覺lmak i癟in sat覺覺nda, istisna h羹k羹mlerinin uygulanabilmesi i癟in en az 6 ay s羹reyle T羹rk Uluslararas覺 Gemi Sicili ne kay覺tl覺 olarak iletilmi olmas覺 gerekecek.

Maddenin y羹r羹rl羹e girdii tarihten 繹nce bu istisnalardan yararlananlar hakk覺nda, ge癟mie y繹nelik herhangi bir tarhiyat yap覺lmayacak. Daha 繹nce yap覺lan tarhiyatlardan, a癟覺lm覺 davalar varsa bundan feragat edilmesi kayd覺yla vazge癟ilecek. Tahakkuk eden tutarlar terkin edilecek, tahsil edilen tutarlar ise iade ve reddedilmeyecek.


© 2017 T羹m Haklar覺 AFSMMMO'ya aittir.
Tasarim : www.tasarimedya.com