ifremi Unuttum
ZORUNLU B襤REYSEL EMEKL襤L襤K S襤STEM襤 HANG襤 TAR襤HTE BALAYACAKTIR?,Afyon Muhasebeciler Odas覺 - ,
ZORUNLU B襤REYSEL EMEKL襤L襤K S襤STEM襤 HANG襤 TAR襤HTE BALAYACAKTIR? -

5.08.2016 tarih ve 29812 say覺l覺 Resmi Gazete'de yay覺mlanan 6740 say覺l覺 Kanunun 1 inci maddesiyle, 4632 say覺l覺 Kanuna say覺l覺 Kanuna  Ek 2. Madde eklenerek  癟al覺anlar覺n otomatik olarak bir emeklilik plan覺na dahil edilmesi sistemi getirilmitir.

ZORUNLU B襤REYSEL EMEKL襤L襤K S襤STEM襤 HANG襤 TAR襤HTE BALAYACAKTIR?

BES otomatik kat覺l覺m s羹reci 01 Ocak 2017 tarihinde balayacakt覺r.

(Hen羹z uygulama ile ilgili Bakanlar Kurulu  Karar覺 Resmi Gazetede yay覺mlanmam覺t覺r.)

Ancak; (Babakan Yard覺mc覺s覺 Mehmet imekin 04.12.2016 tarihinde Anadolu Ajans覺na yapm覺 olduu Bas覺n A癟覺klamas覺nda;

- 1000 ve 羹zerinde 癟al覺an覺 olan 繹zel sekt繹r 1 Ocak 2017'de,

-Memurlar (genel ve 繹zel b羹t癟eli idareler) ve 250-1000 癟al覺an覺 bulunan 繹zel sekt繹r 1 Nisan 2017'de

-100 ile 249 癟al覺an覺 olan 繹zel sekt繹r, 1 Temmuz 2017'de,

-mahalli idareler ve K襤T'ler ise 1 Ocak 2018'den

 te yandan 繹zel sekt繹rde faaliyet g繹steren,

-10-49 癟al覺an覺 olanlar iverenler arac覺l覺覺yla 1 Temmuz 2018'den itibaren,

- 5-9 癟al覺an覺 olanlar da 1 Ocak 2019'dan itibaren

 sisteme girebilecekleri) eklinde a癟覺klamada bulunmutur.

 

BU DZENLEME K襤MLER襤 KAPSAYACAKTIR?

4632 say覺l覺 Kanuna eklenen bu Ek madde 2 ile T羹rk vatanda覺 veya 29/5/2009 tarihli ve 5901 say覺l覺 T羹rk Vatandal覺覺 Kanununun 28 inci maddesi kapsam覺nda (Doumla T羹rk vatanda覺 olup da 癟覺kma izni almak suretiyle T羹rk vatandal覺覺n覺 kaybedenler ve kendileri ile birlikte ilem g繹ren 癟ocuklar覺; mill簾 g羹venlie ve kamu d羹zenine ilikin h羹k羹mler sakl覺 kalmak kayd覺yla askerlik hizmetini yapma y羹k羹ml羹l羹羹, se癟me ve se癟ilme, kamu g繹revlerine girme ve muafen ara癟 veya ev eyas覺 ithal etme haklar覺 d覺覺nda, sosyal g羹venlie ilikin kazan覺lm覺 haklar覺 sakl覺 kalmak ve bu haklar覺n kullan覺m覺nda ilgili kanunlardaki h羹k羹mlere tabi olmak art覺yla T羹rk vatandalar覺na tan覺nan haklardan aynen yararlanmaya devam ederler. ) olup k覺rk be ya覺n覺 doldurmam覺olanlardan 31/5/2006 tarihli ve 5510 say覺l覺 Sosyal Sigortalar ve Genel Sal覺k Sigortas覺 Kanununun 4 羹nc羹 maddesinin birinci f覺kras覺n覺n (a) ve (c) bentlerine g繹re 癟al覺maya balayanlar, iverenin bu Kanun h羹k羹mlerine g繹re d羹zenledii bir emeklilik s繹zlemesiyle emeklilik plan覺na d璽hil edilecektir.

ALIANIN KATKI PAYI NE OLACAKTIR?

al覺an katk覺 pay覺, 5510 say覺l覺 Kanunun 80 inci maddesi 癟er癟evesinde belirlenen prime esas kazanc覺n覺n y羹zde 羹癟羹nekar覺l覺k gelen tutard覺r.

 Bu oran覺 iki kat覺na kadar art覺rmaya, y羹zde bire kadar azaltmaya veya katk覺 pay覺na maktu limit getirmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.

Bu tutar, en ge癟 癟al覺an覺n 羹cretinin 繹deme g羹n羹n羹 takip eden i g羹n羹, bu Kanun h羹k羹mleri uyar覺nca iveren taraf覺ndan irkete aktar覺lacakt覺r.

襤veren bu madde uyar覺nca katk覺 pay覺n覺 zaman覺nda irkete aktarmaz veya ge癟 aktar覺rsa 癟al覺an覺n 5 inci maddedeki hesaplama y繹ntemi uyar覺nca varsa birikiminde oluan parasal kayb覺ndan sorumludur.

 al覺an, otomatik kat覺l覺ma ilikin emeklilik s繹zlemesinde belirlenen tutardan daha y羹ksek bir tutarda kesinti yap覺lmas覺n覺 iverenden talep edebilir.

ALIANIN BESTEN CAYMA HAKKI VAR MIDIR?

al覺an, emeklilik plan覺na d璽hil olduunun kendisine bildirildii tarihi m羹teakip iki ay i癟inde s繹zlemeden cayabilir.

Cayma h璽linde, 繹denen katk覺 paylar覺, varsa hesab覺nda bulunan yat覺r覺m gelirleri ile birlikte on i g羹n羹 i癟inde 癟al覺ana iade edilir.

 irket, cayma s羹resince 繹denen katk覺 paylar覺n覺n deer kaybetmemesini salayacak ekilde fon y繹netiminden sorumludur.

Cayma hakk覺n覺 kullanmayan 癟al覺an M羹stearl覺k癟a belirlenen h璽llerde katk覺 pay覺 繹demesine ara verilmesini talep edebilir.

ALIANIN 襤YER襤N襤 DE襤T襤RMES襤 HAL襤NDE BES SZLEMES襤 DEVAM EDECEK M襤D襤R?

Bu madde kapsam覺nda bir emeklilik s繹zlemesi bulunan 癟al覺an覺n iyerinin deimesi h璽linde, yeni iyerinde bu madde kapsam覺nda bir emeklilik plan覺 var ise 癟al覺an覺n birikimi ve sistemde kazand覺覺 emeklilie esas s羹resi yeni iyerindeki emeklilik s繹zlemesine aktar覺l覺r.

 Yeni iyerinde emeklilik plan覺n覺n bulunmamas覺 h璽linde 癟al覺an, talep ederse 繹nceki iyerinde d羹zenlenmi s繹zleme kapsam覺nda katk覺 pay覺 繹demeye devam edebilir, talep etmezse bu madde kapsam覺ndaki emeklilik s繹zlemesi sonland覺r覺l覺r.

 al覺an bu y繹ndeki talebini, iyeri deiikliini izleyen ay覺n sonuna kadar irkete bildirmek zorundad覺r.

BES S襤STEM襤NE DAH襤L OLAN 襤襤YE DEVLET KATKISI OLACAK MIDIR?

al覺an ad覺na bireysel emeklilik hesab覺na 繹denen katk覺 paylar覺n覺n % 25i oran覺nda 4632 say覺l覺 Kanunun Ek 1inci maddesine g繹re Devlet katk覺da bulunacakt覺r.

Ayr覺ca 癟al覺an覺n cayma hakk覺n覺 kullanmamas覺 halinde sisteme kat覺lan 癟al覺ana bir defaya mahsus olmak 羹zere bin T羹rk liras覺 tutar覺nda ilave Devlet katk覺s覺 salanacakt覺r.

Emeklilik hakk覺n覺n kullan覺lmas覺 h璽linde, hesab覺nda bulunan birikimi en az on y覺ll覺k, y覺ll覺k gelir sigortas覺 s繹zlemesi kapsam覺nda almay覺 tercih eden 癟al覺ana, birikiminin y羹zde bei kar覺l覺覺 ek Devlet katk覺s覺 繹demesi yap覺l覺r.

ALIAN MAAINDAN KES襤LEN KATKI PAYININ S襤STEME DEN襤P DENMED襤襤N襤 NASIL TAK襤P EDECEKT襤R?

 Bu madde h羹km羹ne g繹re 癟al覺an katk覺 pay覺n覺n takip ve tahsil sorumluluu anlama yap覺la sigorta irketine  aittir.

 M羹stearl覺k takip ve tahsil sorumluluunun bu ama癟la yetkilendirilecek bir kurulu癟a yerine getirilmesine karar verebilir.

Bankalar, Sosyal G羹venlik Kurumu ve ilgili dier kamu kurumlar覺, 癟al覺an katk覺 pay覺n覺n takip ve tahsili ile Devlet katk覺s覺n覺n hesaplanmas覺 i癟in ihtiya癟 duyulan verileri, M羹stearl覺k癟a belirlenen usul ve esaslara g繹re emeklilik g繹zetim merkezi ile bu maddeye g繹re takip ve tahsil sorumluluu ile yetkilendirilecek kurulua aktar覺r.

襤verenler bu madde kapsam覺ndaki y羹k羹ml羹l羹kleri bak覺m覺ndan al覺ma ve Sosyal G羹venlik Bakanl覺覺 taraf覺ndan denetlenir.

襤verenin bu madde kapsam覺ndaki y羹k羹ml羹l羹klerine ve bu madde uyar覺nca y羹r羹rl羹e konulan d羹zenlemelere uymamas覺 h璽linde, her bir ihlal i癟in al覺ma ve Sosyal G羹venlik Bakanl覺覺nca y羹z T羹rk liras覺 idari para cezas覺 uygulan覺r.

ALIAN 襤襤 BESTEN  EMEKL襤 OLAB襤LECEK M襤D襤R?

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES)te en az 10 y覺l bulunan ve 56 ya覺n覺 tamamlayanlar emekli olabilecektir.

襤VERENLER襤N SORUMLULUU NED襤R?

襤verenler, Hazine M羹stearl覺覺 taraf覺ndan yetkilendirilmi bir veya birden fazla emeklilik irketiyle anlama yapacakt覺r.

襤verenler emeklilik s繹zlemesi imzalanmas覺na ilikin olarak yetkili y繹neticilerini belirleyecektir.

襤verenler 癟al覺anlar覺na emeklilik plan覺 sunmak ve 癟al覺an覺n 羹cretinden kesilen katk覺 pay覺n覺 emeklilik irketine aktaracakt覺r.

襤verenler, i癟ilerden kestikleri katk覺 pay覺n覺 zaman覺nda emeklilik irketine aktarmaz veya ge癟 aktar覺rsa 癟al覺an覺n birikiminde oluan parasal kayb覺ndan sorumlu olacakt覺r.

© 2017 T羹m Haklar覺 AFSMMMO'ya aittir.
Tasarim : www.tasarimedya.com